حساباتو تیک کن

خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه - طبقه هفتم - واحد یک

Search
Close this search box.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1403

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ 1402/12/29 شورای عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌ کار در سال 1403 ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتبی را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

 1. حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 2،388,728 ریال اعلام می‌گردد.
 2. سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1402، معادل 22 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 230,026 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.
  مزد روزانه شغل سال 1403 = (230,026+1/22×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1402) 
 3. با توجه به اینکه طبق بندهای (2), (3), (4) و (5) تصویب‌نامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ 14,000,000ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاه و انگیزه ای، مبلغ 9,000,000ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ 2،100،000ریال بعنوان پایه سنواتی (که در سال 1403دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالاذکر با رعایات بخشنامه های (5) و (5/1) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.توجه: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبالغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال 1403افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

   

 4. طبق بند (5) تصویبنامه فوق الذکر، مقرر گردیده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه 1403ماهانه مبلغ 5/000/000ریال به عنوان حق تأهل پرداخت نمایند.
 5. به موجب بند (2) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنوات کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح فاقد طرح بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته استمبلغ روزانه 70,000ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند. 
 6. به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرس انجام شده مربوط به قبل از 1403/01/01 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (1،769،428ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1403 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوقالذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد. 
 7. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (686) امور بیمه شدگان به شماره ثبت 1000/98/18 مورخ 1398/1/5 برابر 1/2حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.همچنین مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1402از رقم روزانه 1,769,428ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزد معادل 22درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 230,026ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از 1/2حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1403 = (230,026+1/22×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1402)

   

 8. حداقل مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1403معادل رقم روزانه 2,388،728ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند 4 دستور اداری شماره 1000/99/12126مورخ 99/12/20 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1402باشد، می‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1403رعایت گردد.
  مثال) بیمه شده ای در سال 1402نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه 4،069،685ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال 1402معادل 2/3می‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال 1403برابر فرمول ذیل به مبلغ 5,494,074ریال خواهد بود. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال 1403 = (2,388,728×ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1402 معادل 2/3)

  تذکر: مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره 1000/99/12126 مورخ 99/12/20 خواهد بود.
 9. کلیه پرداخت‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1403/01/01 به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1403خواهد بود. همچنین پرداخت‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال 1403ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1403میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1403ترمیم می‌گردد. 
 10. ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/3/26و اصلاحات بعدی آن در سال های 1397و 1402 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1403/01/01 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد. 

  الف) رانندگان بین شهری:

  رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
  1/35 برابر حداقل دستمزد 1/65 برابر حداقل دستمزد


  ب) رانندگان درون شهری:

  رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
  1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد 1/1 برابر حداقل دستمزد

  با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بازار و مسافر بین شهری (ضریب 1/65) معادل 3,941,400ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 1/35) معادل 3,224,780ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1/1) معادل 2,627,600 ریال تعیین می‌گردد.

 11. ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمان موضوع «بند (3) دوهزار و یکصد و یازدهمین» صورتجلسه مورخ 1402/06/14هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1403/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانون قرار می‌گیرد.الف)- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 1/9برابر حداقل دستمزد
  ب)- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کم استادکار) 1/6برابر حداقل دستمزد
  ج)-کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 1/3برابر حداقل دستمزد

  با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمان می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب 1/6 ،1/3 ،1/9برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 3,821,965 ، 3,105,346 و 4,538,583ریال) براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

   

 12. با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های 30 ،31و 29روزه الزامی می‌باشد. 
 13. مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور یا بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم‌افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم‌افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.
  مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ اغذیه و ساندویچ فروش
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ اغذیه و ساندویچ فروش

 

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه رستوران لوکس
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه رستوران لوکس

 

 

 

 

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه درجه 2 و 3
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه درجه 2 و 3

 

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه درجه 1
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ کافه رستوران درجه 1
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ قهوه خانه
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ قهوه خانه

 

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ جگرکی
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه از فروردین ماه 1403 _ جگرکی
مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *